Algemene Voorwaarden


 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
  • De deelnemer aan een yogales oefent op eigen risico.
  • Ruimte voor bezieling is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 2. 2. Betaling van de lessen
  • De deelnemer dient vooraf te betalen voor een nieuwe lessenreeks.
  • Deze reeks geeft het recht om de les te volgen gedurende een bepaalde periode
  • De lessen zijn niet overdraagbaar
  • Indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip in dezelfde week, voor zover er plaats is in die les en voor zover dit eerst aangevraagd wordt bij de leraar.
  • Een betaalde reeks is nooit terugbetaalbaar
  • De leraar kan zich op elk moment laten vervangen door een andere leraar maar zal de studenten daarvan minstens 3 dagen op voorhand verwittigen.
  • Door in te schrijven voor een lessenreeks of af te spreken dat er losse lessen gevolgd worden, verklaart de student zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Lessen missen en speciale regelingen
  • Iedere deelnemer is automatisch gepland in het lesrooster.
  • Moet een deelnemer van een reeks minimum 4 lessen missen owv medische redenen of familiale hoogdringendheid, dan kan zij bij de volgende reeks maximum 4 lessen aan 1/2 prijs volgen
  • Kan een deelnemer maximum 2x niet komen in een reeks en zij meldt dit op voorhand, dan betaalt dedeelnemer gewoon de lessen die zij kan komen. Bijvoorbeeld als zij 2x niet kan komen in een reeks van 10 lessen, betaalt zij 12,5 x 8 = 100 euro
  • Kan een deelnemer meerdan 2x niet komen in een reeks, dan betaalt de deelnemer per les de prijs vaneen losse les, dit is 15 euro per les. Bijvoorbeeld als een deelnemer 4x niet kan komen in een reeks van 10, betaalt zij voor 6 lessen 6 x 15 EUR = 90 euro
  • Er kunnen altijd speciale afspraken gemaakt worden voor mensen in ploegenwerk, co-ouderschap,…of mensen in financiële moeilijkheden, bijvoorbeeld door gespreide betalingen.
 4. Kleding en matjes
  • Het dragen van schoenen in de yoga-zaal is niet toegestaan.
  • Het gebruik van een matje of schapenvel is verplicht.
 5. Drinken en eten
  • In de yogazaal is het tijdens de yoga niet toegestaan om te eten.
  • Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
  • In de zaal tijdens workshops is het wel toegestaan om te eten
 6. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen
  • De yogalessen gaan niet door tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Na de kerstvakantie is er een week winterrust
  • Bij annulering van een les door de leraar wegens onvoorziene omstandigheden, kan die les op een later tijdstip ingehaald worden.
 7. Workshops en andere activiteiten
  • Door het inschrijven per e-mail of per telefoon (waarna Ruimte voor bezieling een emailbevestiging stuurt) reserveert de deelnemer een plaats in de workshop of activiteit. Indien de deelnemer later beslist om toch niet te komen, is de deelnemer een schadevergoeding aan Ruimte voor bezieling verschuldigd van 25% van de deelnameprijs van de activiteit of workshop.
  • Door het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
  • De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de workshop of activiteit plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Ruimte voor Bezieling het recht de reservering te laten vervallen.
  • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
  • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
  • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
  • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
   • Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
   • Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
   • Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
   • Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of activiteit bij te wonen, kan de deelnemer de plaats doorgeven aan iemand anders, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 week voor aanvang aan Ruimte voor bezieling zijn doorgegeven.
  • Ruimte voor bezieling heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Ruimte voor bezieling heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  • Ruimte voor bezieling heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of activiteit.